Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 14 februari 2020

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum onsdagen den 18 mars 2020 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 12 mars 2020, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 13 mars 2020, kl 17.00, med post på adress Bredband2
i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 16 mars 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 mars 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

 1. Årsstämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samtkoncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om
  a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  e) Val av styrelseledamöter och suppleanter
  f) Val av revisor

 9. Styrelsens förslag till beslut om upplösning av reservfonden

 10. Övriga frågor

 11. Årsstämmans avslutande
  Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat föreslå stämman att fatta följande beslut.

Punkt 8 b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat
Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 5 öre (0,05 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 20 mars 2020. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 25 mars 2020.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om upplösning av reservfonden
Bolaget ska, förutsatt att Bolagsverket (eller i tvistiga fall allmän domstol) ger tillstånd därtill, minska reservfonden med 21 409 000 kr till noll, och öka fritt eget kapital med motsvarande belopp.

Aktieägare representerande fyrtiofyra (44) procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande förslag till beslut:

Punkt 8 d) - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
(i) Styrelsearvoden ska höjas till 1 850 000 kr och utgå med 700 000 kr till styrelsens ordförande, med 450 000 kr till styrelsens vice ordförande och med 350 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med
undantag för i bolaget anställda personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8 e) - Val av styrelseledamöter och suppleanter
Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval ska ske av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf
Johansson och Karin Zingmark. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget avser styrelsen att välja Anders Lövgren till ordförande och Rolf Johansson till vice ordförande.
Punkt 8 f) - Val av revisor
Revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2024 ska vara Ernst & Young AB. Förslaget innebär att auktoriserade revisorn Fredrik Lundgren utses som huvudansvarig revisor. Förslaget innebär omval.- - - - - - - -

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL ska hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 26 februari 2020,
d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Stockholm i februari 2020
Bredband2 i Skandinavien AB (publ)
Styrelsen


Ladda ner pressmeddelande: Kallelse till Årsstämma 2020 (PDF)