Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 10 februari 2017

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum tisdagen den 14 mars 2017 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 8 mars 2017, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 10 mars 2017, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 10 mars 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 mars 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

 1. Årsstämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid årsstämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om

 9. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

 10. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen

 11. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 14. Övriga frågor

 15. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att fatta följande beslut:

Punkt 8b – Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om tre öre (0,03 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 16 mars 2017. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 21 mars 2017.

Aktieägare representerande mer än sextio procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande:

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden skall höjas med 250 000 kr till 1 500 000 kr och utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och med 300 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer.
(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Anders Sandberg.


Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 21 februari 2017, d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Stockholm i februari 2017
Bredband2 i Skandinavien AB (publ)
Styrelsen


Ladda ner kallelse till Årsstämma 2017