Kommuniké från årsstämma 2016-03-15

Publicerat: 15 mars 2016

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:

  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

  2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 2 öre (0,02 kr) per aktie, till vilket åtgår 14 020 032 kr, och att övriga medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för betalning av utdelningen ska vara den 17 mars 2016. Utdelningen beräknas bli utbetalad den 22 mars 2016.

  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

  4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

  5. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén, Rolf Johansson och Anders Sandberg.

  6. Omval av Ernst & Young AB som revisor för tiden till utgången av årsstämman 2020 med auktoriserade revisorn Fredrik Lundgren som huvudansvarig revisor.
    Daniel Krook

VD För ytterligare information, vänligen kontakta: Daniel Krook, VD
Mobiltelefon: 070-699 56 60, E-post: daniel.krook@bredband2.se
Anders Lövgren, Styrelseordförande Mobiltelefon: 070-629 05 91, E-post: anders.lovgren@bredband2.se

Ladda ner Kommuniké från årsstämma 2016-03-15 (PDF)