Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 3 februari 2015

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum onsdagen den 4 mars 2015 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 26 februari 2015, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 27 februari 2015, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se.

Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 2 mars 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 februari 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

 1. Årsstämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid årsstämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om

 9. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

 10. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen

 11. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 14. Övriga frågor

 15. Årsstämmans avslutande
  Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att fatta följande beslut:

Punkt 8b – Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om ett öre (0,01 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utbetalning av utdelningen ska vara den 6 mars 2015.
Aktieägare representerande mer än femtio procent av bolagets aktier och röster står bakom följande förslag:

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden skall vara oförändrade och således skall utgå med 400 000 till styrelsens ordförande och med 200 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer, sammanlagt 1 000 000 kr.
(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Anders Sandberg.


På årsstämman 2012 valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden till utgången av årsstämman 2016. Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 11 februari d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Stockholm i januari 2015

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen


Ladda ner pressmeddelande: Kallelse 2015 (PDF)