Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB 2023 (publ)

Publicerat: 20 februari 2023

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum tisdagen den 21 mars 2023 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 13 mars 2023, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 15 mars 2023, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Årstaängsvägen 11, 8 tr, 117 43 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 15 mars 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 13 mars 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn (”Rösträttsregistrering”) för att ha rätt att delta vid stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 15 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden

 1. Årsstämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid årsstämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt

  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om

  a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

  b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

 9. Övriga frågor

 10. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat föreslå stämman att fatta nedanstående beslut.

Punkt 8 b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat
Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 8 öre (0,08 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 23 mars 2023. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 28 mars 2023.

Aktieägare representerande mer än 40 procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande förslag till beslut:

Punkt 8 d) - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden ska vara 2 475 000 kr och utgå med 900 000 kr till styrelsens ordförande, med 675 000 kr till styrelsens vice ordförande och med 450 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8 e) - Val av styrelseledamöter och suppleanter
Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval ska ske av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Karin Zingmark.

Det noteras att årsstämman 2020 valde Ernst & Young AB till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Joakim Åström är huvudansvarig revisor.

--------
Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL ska hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 28 februari 2023, d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2023
Bredband2 i Skandinavien AB (publ)
Styrelsen


Ladda ned kallelse till årsstämma 2023