Delårsrapport januari - mars 2023

Publicerat: 9 maj 2023

Bredband2 har släppt delårsrapporten för januari - mars 2023.

Ladda ned delårsrapporten på knappen nedan.

Ladda ned delårsrapport jan - mars 2023

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 383,1 (383,4) Mkr för tre månader 2023. Resultatet EBITDA uppgår till 60,4 (63,0) Mkr.

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 383,1 (383,4) Mkr

 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 60,4 (63,0) Mkr

 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 33,6 (35,3) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 25,0 (27,1) Mkr

 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 22,3 (24,5) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 17,8 (23,6) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,019 (0,025) kr

Viktiga händelser under perioden

 • Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning om 0,08 (0,08) kr per aktie, motsvarande totalt 76,6 (76,6) Mkr, vilken genomfördes i mars.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av kvartalet uppgick till 61,4 Mkr. Koncernen har 53 Mkr i räntebärande förvärvslån.

 • Rörelsemarginalen har förbättrats med 1 procentenhet de senaste kvartalen och ambitionen är att den ska förbättras med ytterligare en procentenhet till fjärde kvartalet.

 • Antalet bredbandskunder via fiber var ca 456 000 (456 000) vid utgången av kvartalet.

 • Bredband2:s företagsaffär har förstärks med fler säljare mot små och medelstora företag.

 • Bedömningen är att vi kommer se en omsättningsökning från andra kvartalet där bl. a. företagsförsäljningen successivt ökat sedan organisationsförändringen.

 • Bredband2 är ett av företagen bakom den uppmärksammade rapporten “Unga kvinnor och tech” och har även instiftat ett stipendium för techutbildning för kvinnor.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”
Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så
mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.


Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-09 kl 09.45