Bokslutskommunikén 2022

Publicerat: 8 februari 2023

Ladda ned Bokslutskommunikén på knappen nedan

Ladda ned Bokslutskommunikén för 2022

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 1 531 (1 512) Mkr för 2022. Resultatet EBITDA uppgår till 241 (220) Mkr. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad utdelning om 0,08 (0,08) kr.

Fjärde kvartalet 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 382,8 (375,9) Mkr

 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 59,4 (61,6) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23,1 (26,5) Mkr

 • Resultatet före skatt uppgick till 20,7 (24,2) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 19,5 (21,7) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,020 (0,023) kr

Helåret 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 531,4 (1 511,9) Mkr

 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 241,3 (219,5) Mkr

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 94,8 (93,9) Mkr

 • Resultatet före skatt uppgick till 84,4 (84,7) Mkr

 • Resultatet efter skatt uppgick till 72,9 (81,2) Mkr

 • Resultatet per aktie var 0,076 (0,085) kr

Viktiga händelser 2022

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av 2022 uppgick till 116,9 Mkr. Koncernen har 53 Mkr i räntebärande förvärvslån.

 • Antalet bredbandskunder via fiber var ca 458 500 (435 500) vid utgången av året.

 • Bredband2:s företagsaffär har förstärks med fler säljare mot små och medelstora företag.

 • Bredband2 fick mycket goda resultat i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) stora undersökning kring kundnöjdhet och placerade sig i toppskiktet.

Händelser efter årets utgång

 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrad utdelning om 0,08 (0,08) kr per aktie, motsvarande totalt 76,6 (76,6) Mkr.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period
föregående år.

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-08 09:15 CET.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90