Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 22 februari 2022

Ladda ned pressmeddelande på knappen nedan.

Ladda ned pressmeddelande

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum onsdagen den 23 mars 2022 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 15 mars 2022, dels göra anmälan till bolaget senast fredagen den 18 mars 2022, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Årstaängsvägen 11, 8 tr, 117 43 Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 18 mars 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 15 mars 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn (”Rösträttsregistrering”) för att ha rätt att delta vid stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 17 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden

1.    Årsstämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid årsstämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordning

5.    Val av en eller två justeringsmän

6.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.    Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och    koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

9.    Övriga frågor

10. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat föreslå stämman att fatta nedanstående beslut.

Punkt 8 b) – Dispositioner beträffandebolagets resultat
Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 8 öre (0,08 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 25 mars 2022. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 30 mars 2022.

Aktieägare representerande mer än 50 procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande förslag till beslut:

Punkt 8 d) - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden ska vara 2 475 000 kr och
utgå med 900 000 kr till styrelsens ordförande, med 675 000 kr till
styrelsens vice ordförande och med 450 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter
med undantag för i bolaget anställda personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8 e) - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval ska ske av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Karin Zingmark.

Det noteras att årsstämman 2020 valde Ernst & Young AB till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Fredrik Lundgren är huvudansvarig revisor. Revisionsbolaget har aviserat att Joakim Åström kommer att överta rollen som huvudansvarig revisor efter årsstämman.

- - - - - - - -

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL ska hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se)
senast den 2 mars 2022, d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2022

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen


Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar.
Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en
kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster
till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från
andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.
     
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000
aktieägare. Bolaget (BRE2) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 2022-02-22 kl 09.00.