Bokslutskommunikén 2021

Publicerat: 10 februari 2022

Ladda ned Bokslutskommunikén på knappen nedan

Ladda ned Bokslutskommunikén för 2022

Bokslutskommuniké 2021

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 1 512 (788) Mkr för 2021. Resultatet EBITDA uppgår till 220 (115) Mkr. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om höjd utdelning till 0,08 (0,05) kr.

Bredband2 förvärvade A3 den 30 november 2020. Bokslutet för 2021 är således det första redovisade hela året för de två bolagen konsoliderade. Från och med första kvartalet 2021 redovisar Bredband2 enligt standard IFRS (tidigare K3).

Fjärde kvartalet 2021 i sammandrag

-      Nettoomsättningen uppgick till 375,9 (249,5) Mkr

-      Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 61,6 (17,4)

-      Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26,5 (­2,0) Mkr

-      Resultatet före skatt uppgick till 24,2 (­3,4) Mkr

-      Resultatet efter skatt uppgick till 21,7 (­3,5) Mkr

-      Resultatet per aktie var 0,023 (­0,004) kr

Helåret 2021 i sammandrag

-     Nettoomsättningen uppgick till 1 511,9 (787,9) Mkr

-     Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 219,5 (115,4)

-     Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 93,9 (53,2) Mkr

-     Resultatet före skatt uppgick till 84,7 (49,3) Mkr

-     Resultatet efter skatt uppgick till 81,2 (37,9) Mkr

-     Resultatet per aktie var 0,085 (0,052) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period
föregående år. Jämförelsetalen har omräknats från K3 till IFRS.


Viktiga händelser 2021

-      Styrelsen föreslår årsstämman höjd utdelning till 0,08 (0,05) kr per aktie, motsvarande totalt 76,6 (47,9) Mkr.

-      Arbetet med integrationen av A3:s verksamhet är i huvudsak avslutat vid utgången av 2021.

-      Arbetet med att ta tillvara de övriga synergier som sammanslagningen möjliggör har gått bättre än förväntat och fortsätter under 2022.

-      Omsättningen har som väntat minskat marginellt mot föregående kvartal på grund av nedläggningen av vissa mindre lönsamma affärsområden samt en viss minskning av kunder.

-      Marginalerna i den löpande verksamheten fortsätter att utvecklas positivt.

-      Skiljedomsprocessen i samband med tvångsinlösen av A3­ aktier är avslutad. Utfallet motsvarar Bredband2:s yrkande i processen.

-      Bredband2 har övergått till redovisningsstandard IFRS från och med januari 2021.

-      Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av perioden uppgick till 126 Mkr. Koncernen har 97 Mkr i räntebärande förvärvslån.

-      Antalet bredbandskunder via fiber var ca 435 500
vid utgången av perioden. Under 2021 har antalet kunder minskat med ca 10 000,
en förutsedd och rimlig följd av integrationsarbetet med varumärke och system.
I januari 2022 uppgår antalet kunder till ca 455 000 inklusive fiberkunder förvärvade från TH1NG.

-      A3:s företagskunder har integrerats i Bredband2:s företagsaffär och organisationen förstärks med fler säljare mot små och medelstora företag.

Händelser efter årets utgång

-       Bredband2:s förvärv av 20 000 privatkunder och 36 000 IoT­-plattformslicenser med tillhörande mobilapp från TH1NG genomfördes per den 1 januari 2022.

Läs mer på hemsidan: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-10 09:00 CET.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90