Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 24 februari 2021

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062, (”Bolaget”) äger rum onsdagen den 24 mars 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin har styrelsen i Bolaget med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara. Istället kommer årsstämman i Bolaget att genomföras genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.

Alla aktieägare är välkomna att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 mars 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

Aktieägarna kan i formuläret för poströstning begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en stämma endast genom poströstning. En sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 mars 2021,

 • dels senast tisdagen den 23 mars 2021

  till bolaget göra anmälan om deltagande i stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

   

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 16 mars 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn (”Rösträttsregistrering”) för att ha rätt att delta vid stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 18 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bredband2.com under Investor relations, Bolagsstämmor. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. 

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 mars 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bredband2 i Skandinavien AB (publ), c/o Claes Fägersten, Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till claes.fagersten@bredband2.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på Bolagets hemsida www.bredband2.com under Investor relations, Bolagsstämmor.

Rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bredband2 i Skandinavien AB (publ), c/o Claes Fägersten, Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm eller elektroniskt till claes.fagersten@bredband2.se, senast den 14 mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Årstaängsvägen 11, Stockholm och på Bolagets hemsida www.bredband2.com senast den 19 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Ärenden

 1. Val av ordförande vid årsstämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Val av en eller två justeringsmän

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen

 7. Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastslagna balansräkningen

  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

  4. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

  5. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ladda ned kallelse nedan.

Ladda ned kallelse till årsstämma 2021

Ladda ned Fullmaktsformulär nedan.

Ladda ned fullmaktformulär

Ladda ned formulär poströstning nedan.

Ladda ned formulär poströstning