Kallelse till årsstämma

Publicerat: 20 februari 2024

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum tisdagen den 19 mars 2024 kl 14.00 på Helio GT30, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 11 mars 2024, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2024, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Peter Myndes Backe 16, 118 46 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 13 mars 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 11 mars 2024 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn (”Rösträttsregistrering”) för att ha rätt att delta vid stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden

 1. Årsstämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid årsstämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om
  a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  e) Val av styrelseledamöter och suppleanter
  f) Val av revisor

 9. Övriga frågor

 10. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat föreslå stämman att fatta nedanstående beslut.

Punkt 8 b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 9 öre (0,09 kr) per aktie i Bolaget. Utdelningen ska betalas i två delar enligt följande. Avstämningsdag för utdelning om 5 öre per aktie ska vara den 21 mars 2024 och avstämningsdag för utdelning om 4 öre per aktie ska vara den 21 september 2024. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 28 mars respektive den 28 september 2024.

Aktieägare representerande ca 45 procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande förslag till beslut:

Punkt 8 d) - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden ska vara 2 475 000 kr, vilket är ett oförändrat belopp jämfört med föregående år, och utgå med 900 000 kr till styrelsens ordförande, med 675 000 kr till styrelsens vice ordförande och med 450 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8 e) - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval ska ske av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Karin Zingmark.

Punkt 8 f) - Val av revisor

Revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2028 ska vara Ernst & Young AB. Förslaget innebär att auktoriserade revisorn Joakim Åström utses som huvudansvarig revisor. Förslaget innebär omval.

- - - - - - - -

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 27 februari 2024, d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2024

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen


Ladda ned kallelse till årsstämma 2024