Kommuniké från årsstämma

Publicerat: 24 mars 2021

Ladda ned pressmeddelande nedan:

Ladda ned kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346-9062, som genomfördes den 24 mars 2021 genom förhandsröstning (poströstning) med tillämpning av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, fattade följande beslut:

1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 5 öre (0,05 kr) per aktie, till vilket åtgår 47 854 758 kr, och att övriga medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 26 mars 2021. Utdelningen beräknas bli utbetalad den 31 mars 2021.

3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

5. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén, Rolf Johansson (vice ordförande) och Karin Zingmark.

Daniel Krook, Bredband2:s VD, redogör för bolaget och verksamheten i en inspelad presentation som
läggs upp på bolagets hemsida den 25 mars 2021 före kl. 09.00.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, Styrelseordförande Mobiltelefon: 070-629 05 91,
E-post: ​anders.lovgren@bredband2.se​
Daniel Krook, VD Mobiltelefon: 070-699 56 60,
E-post: ​daniel.krook@bredband2.se

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 225 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har c:a 5000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. 

Certified adviser: Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90