Bredband2 ändrar redovisningsstandard

Publicerat: 29 juni 2018

Ladda ner detta pressmeddelande här

Stockholm 2018-06-29

Bredband2 ändrar redovisningsstandard

Under juni 2018 har Bredband2:s revisorer förändrat sin bedömning i fråga om effekterna för Bredband2 vid övergången från redovisningsstandard IAS 18 till IFRS 15. Efter att informationen kontrollerats med andra källor, och i syfte att förändringarna i bolagets redovisning ska bli så små som möjligt, har styrelsen i Bredband2 beslutat att ändra redovisningsstandard i moderbolaget Bredband2 i Skandinavien AB och koncernredovisningen från IFRS till K3. K3 tillämpas sedan tidigare i koncernens dotterbolag. Med den förändringen blir de enda effekterna i redovisningen dels att moderbolaget och koncernen kommer att skriva ner mot eget kapital en stor del av den goodwillpost som finns i balansräkningen, dels att moderbolaget och koncernen kommer att göra avskrivningar av resterande goodwillpost med ca 2,6 Mkr per år under tre år. Avskrivning av goodwill har inte gjorts i delårsrapporten för första kvartalet 2018, men kommer att göras i delårsrapporten för andra kvartalet 2018.

Styrelsen bedömer att den påverkan på bolagets och koncernens redovisning som detta innebär är av begränsad betydelse. Bolagets och koncernens kassaflöde och dess övriga ekonomiska och finansiella förhållanden påverkas inte alls.

För ytterligare information:

Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 230 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningarger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har c:a 6000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-06-29 kl 15:00.