Kallelse till extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Publicerat: 14 september 2020

Extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062,
(”Bredband2”) äger rum fredagen den 16 oktober 2020 kl 14.00 på Elite
Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta
på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 8 oktober 2020, dels göra
anmälan till bolaget senast måndagen den 12 oktober 2020 med post på
adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30
Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 12 oktober 2020.

Ladda ned kallelse