Interiör av en modern kontorslokal

Information om budet på A3

Viktig information

Bredband2 i Skandinavien AB (”Bredband2”) lämnade den 14 september 2020, ett offentligt erbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) om att förvärva samtliga aktier i A3 (”Erbjudandet”).

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Bredband2 kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Bredband2 kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA får inte vidarebefordra dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till sådana personer.

Genom att klicka på ”Ja” nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterar att vara bunden av ovanstående information och anvisningar rörande Erbjudandet, samt bekräftar att jag inte är bosatt eller befinner mig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA eller något annat land i vilket distribution eller accept av Erbjudandet skulle förutsätta att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (”Begränsad jurisdiktion”).

Om du är bosatt i en Begränsad jurisdiktion eller inte accepterar informationen och anvisningarna ovan, måste du klicka på ”Nej”.