Interiör av en modern kontorslokal

Bolagsordning

Bolagsordning för Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062

§ 1
Bolagets företagsnamn är Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm.

§ 3
Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag, äga och förvalta nät för datakommunikation, tillhandahålla tjänster i nät för datakommunikation, förvalta fast egendom samt bedriva handel med värdepapper och andra finansiella instrument samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 17 500 000 kr och högst 70 000 000 kr.

§ 5
Antalet aktier ska vara lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier.

§ 6
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en eller två ordinarie revisorer med högst två suppleanter. Uppdraget som revisor ska gälla till och med slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 8
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Meddelanden till aktieägarna ska kunna ges genom bolagets hemsida, brev med posten eller genom annonsering i en rikstäckande dagstidning.

§ 9
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Godkännande av dagordningen.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.

 7. Beslut
  (a) Om fästställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  (b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastslagna balansräkningen.
  (c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  (d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  (e) Val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekommande fall revisorer med suppleanter.
  (f) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13
Bolagsstämma ska hållas där bolaget har sitt säte eller i Umeå kommun, Västerbottens län eller i Malmö kommun, Skåne län.
—–
Fastställd på extra bolagsstämma 2020-10-16