Integritetspolicy

Detta är vår integritetspolicy – här beskriver vi vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du har.

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

Senast uppdaterad: 2019-10-01

Data & hur vi hanterar den

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden. Här får du veta:

 • Vilken typ av data vi samlar in

 • Hur vi samlar in data

 • Vad vi använder data till

 • Hur länge vi sparar data

 • Till vem vi lämnar ut data

 • Hur vi skyddar data

 • Du bestämmer över din data

Vi samlar in två typer av data om dig – kunddata och trafikdata:

Kunddata: uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikdata: uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät. (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar e-post). Det är också uppgifter för att fakturera för samtrafik.
OBS! I Trafikdatan finns ingen information om innehållet. Detta är uppgifter om kommunikations tillfället. (t.ex. IP-loggar, e-postloggar) och samtalshistorik (t.ex. tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått) om du har telefoni hos oss.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar ett abonnemang, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.

 • skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar e-post.

 • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som CreditSafe, samt från andra operatör och samarbetspartners.

 • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Vad Bredband2 använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig;

 1. Fullgöra avtalet med dig;

 2. Fullgöra en för Bredband2 rättslig förpliktelse;

 3. Behandlingen av din data får också göras efter en intresseavvägning;

 4. Sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 • Tillhandahållande av tjänster

  Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att tillhandahålla kommunikationstjänster – t.ex. för att säkerställa drift av tjänsten och för att koppla fram ett samtal eller e-post till mottagaren. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

 • Annan kommunikation om tjänster

  Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster. När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När du chattar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

 • Utveckling av tjänster

  Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och nät samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den data som används i detta syfte kommer att anonymiseras.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

 • Nyheter och erbjudanden / Direktmarknadsföring

  Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms, e-post och sociala medier. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund:berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

 • Nyhetsbrev
  Vi behandlar data för att identifiera dig som nyhetsbrev
  prenumerant. Data behandlas även i samband med kommunikation t.ex. när
  vi skickar nyhetsbrev. Vid utskick och interaktion med nyhetsbrevet kan
  vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den data som
  används i detta syfte kommer att anonymiseras.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata)

 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

  Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund:fullgörande av avtal (kunddata) och rättslig förpliktelse (trafikdata).

 • Efterlevnad av lagar

  Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund:rättslig förpliktelse

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Kunddata sparas så länge du är kund hos Bredband2 och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

 • Trafikdata sparas för faktureringsändamål. När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 24 månader, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

 • Vi sparar också trafikdata för att kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster som vi levererar. För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. Denna data sparas under 6-24 månader.

 • För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden utifrån dina behov sparar vi viss data, t.ex. information om din dataförbrukning. Vi sparar informationen under 24 månader.

 • I brottsförebyggande syfte enligt lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Uppgifter lagras enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Genererade eller behandlade uppgifter för telefoni och mobiltelefoni i 6 månader samt lokaliseringsuppgifter i 2 månader. Uppgifter som genererats eller behandlats vid internetåtkomst lagras i 10 månader. Uppgifter som identifierar avlämning av kommunikation till Bredband2:s utrustning lagras i 6 månader.

Till vem lämnar vi ut data

Vi kan komma att lämna ut din data till:

 • Underleverantörer och andra bolag som behandlar data för vår räkning

  Inom olika områden anlitar vi leverantörer och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

 • Överföring till tredje land

  Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag.

 • Myndigheter

  Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

 • Räddningstjänst

  Vid samtal till SOS Alarm.

 • Andra operatörer eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller eller medverkar till tillhandahållande av dina tjänster

  När du ringer med oss till en mottagare i en annan operatörs nät – t.ex. vid utlandssamtal (internationell roaming), kan viss data komma att behöva lämnas ut till den operatören för att tillhandahålla tjänsten.

 • Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen (Ipred)

  Detta innebär att rättighetsinnehavare som misstänker olaglig fildelning av sina upphovsrättigheter – t.ex. film eller musik – kan vända sig till domstol, domstol kan besluta att vi ska lämna ut uppgifter om vem som använder en viss IP-adress.

 • Övriga

  Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Bredband2, t.ex. nummerupplysningsföretag om du har telefoni.

Hur vi skyddar din data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

Du bestämmer över din data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, även kallat samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner. Du kan alltid återkalla ditt samtycke.

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Du är inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.